DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner på festen for den hellige TreenighetINNGANGSVERS
Lovet være Gud Fader, Guds enbårne Sønn og Den Hellige Ånd, som har øvet barmhjertighet mot oss.

KIRKEBØNN
Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens Ånd inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vår Gud, vi påkaller ditt navn og ber deg: Helliggjør disse gaver som vi, dine tjenere, bringer deg, og gjør oss gjennom dem til en evig offergave for deg. Ved Kristus, vår Herre.

PREFASJON: Den Hellige Treenighets mysterium.
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
du som med din enbårne Sønn og Den Hellige Ånd er én Gud og én Herre,
ikke i én persons enhet men i det ene vesens Treenighet.
For hva vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det samme tror vi om din Sønn,
det samme tror vi om Den Hellige Ånd uten noen forskjell.
Vi bekjenner den sanne og evige Guddom, og tilber særpreget i deres personer,
enheten i deres vesen, og jevnbyrdigheten i deres velde.
Den forherliges av engler og erkeengler, kjeruber og serafer,
som aldri opphører å rope alle dager med én røst:

KOMMUNIONSVERS
Fordi dere er hans sønner, har Gud sendt sin Sønns ånd i deres hjerter, som roper: "Abba, Far!" Gal 4,6

SLUTNINGSBØNN
Herre, vår Gud, vi har mottatt dette hellige sakrament og bekjent vår tro på den evige Trefoldighet og udelte enhet. La disse gaver bli oss til frelse for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.