DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster til Allesjelers dag

Første lesning 2 Makkabeerbok 12,43-46
I de dager samlet Juda inn penger blant alle sine menn og fikk inn nærmere to tusen drakmer sølv. Disse pengene sendte han til Jerusalem for at det der kunne bæres frem et syndoffer. Det var riktig og klokt gjort og viste at han regnet med oppstandelsen fra de døde. For dersom han ikke hadde ventet at de falne skulle stå opp, hadde det vært unødvendig og tåpelig å be for de døde. Dessuten hadde han for øye den herlige lønn som venter dem som dør i troen på Gud en from og gudfryktig tanke! Derfor ordnet han med dette sonofferet for de døde så de kunne bli løst fra sin syndeskyld. Slik lyder Herrens ord.

Salme 103 (102)
Omkved: Hos Herren er barmhjertighet og hos ham er forløsningens fylde.

Barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn. Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer ihu at vi er støv.

Menneskets dager er som gresset, mennesket er som blomsten på marken, når vinden farer forbi, er den borte, og stedet der den stod, har glemt den.

Men Herrens miskunn varer fra evighet til evighet over dem som frykter ham. Og hans rettferd når fra slekt til slekt, når fedrene holder hans pakt og kommer hans bud ihu, så de lever etter dem.

(På søndager) Andre lesning Romerbrevet 8, 31-35,37-39
Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner, hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal aldri i evighet dø, sier Herren. Alleiuja.

Evangelium Johannes 11, 17-27
På den tid kom Jesus til Betania og fant at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger bare omkring femten stadier fra Jerusalem, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, gikk hun ham i møte; Maria satt hjemme i huset. Og så sier Marta til Jesus: "Herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død i - m Men fremdeles vet jeg, at alt du ber Gud om, det gir han deg ..." Jesus svarer: "Din bror skal oppstå." Og Marta sier: "Jeg vet at han skal oppstå: Ved oppstandelsen på den ytterste dag." Jesus svarer på ny: "Jeg er Oppstandelsen og Livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?" Hun sier: "Ja, Herre; jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds Sønn, han som skulle komme til verden." Slik lyder Herrens ord.