DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster til Allehelgensdag

Første lesning Johannes' åpenbaring 7,2-4,9-14
Og jeg så en annen engel: Han steg fram fra øst og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte han til de fire engler som hadde fått makt til å skade jorden og havet: "Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et segl på pannen til vår Guds tjenere." Og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seglet: Det var 144.000, fra alle stammene i Israels folk. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet. Alle englene, som stod i en krets om tronen og de eldste og de fire vesener, kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden og tilbad Gud og sa: Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen. En av de eldste tok da ordet og spurte meg: "Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?" "Herre," svarte jeg, "du vet det." Da sa han til meg: "Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. Slik lyder Herrens ord.

Salme 24 (23)
Omkved: Dette er den ætt som søker Herren.

Herrens er jorden og alt den bærer, jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet, den står fast over vannene.

Hvem kan stige opp på Herrens fjell, hvem kan stå i hans helligdom?
En mann med rent hjerte og skyldfrie hender.

Han mottar velsignelse fra Herren, rettferdighet fra Gud vår frelser.
Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Annen lesning 1. Johannes brev 3,1-3
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg, likesom Kristus er ren. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Kom til meg, dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Alleluja.

Evangelium Matteus 5,1-12a
Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem: Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. alige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik lyder Herrens ord.