DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster til Alle sjelers dag

Første lesning 2. Makkabeerbok 12,43-46
I de dager samlet Juda inn penger blant alle sine menn og fikk inn nærmere 2.000 drakmer sølv. Disse pengene sendte han til Jerusalem for at det der kunne bæres fram et syndoffer. Det var riktig og klokt gjort og viste at han regnet med oppstandelsen fra de døde. For dersom han ikke hadde ventet at de falne skulle stå opp, hadde det vært unødvendig og tåpelig å be for de døde. Dessuten hadde han for øye den herlige lønn som venter dem som dør i troen på Gud - en from og gudfryktig tanke! Derfor ordnet han med dette sonofferet for de døde, så de kunne bli løst fra sin syndeskyld. Slik lyder Herrens ord.

Salme 103 (102)
Omkved: Hos Herren er barmhjertighet og hos ham er forløsningens fylde.

Barmhjertg og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn.
Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykte rham.
For han vet hvordan vi er skapt, han komme ri hu at vi er støv.

Menneskets dager er som gresset, mennesket er som blomster på marken,
når vinden farer forbi er den borte, og stedet der den stod, har glemt den.

Men Herrens miskunn varer fra evighet til evighet over dem som frykter ham.
Og hans rettferd når fra slekt til slekt, når fedrene holder hans pakt
og kommer hans bud i hu, så de lever etter dem.

(Ingen 2. lesning, men lesningene har flere alternativer.)

Allelujavers
Alleluja. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal aldri i evighet dø, sier Herren. Alleluja.

Evangelium Johannes 11,17-27
Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent femten stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham; Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus: "Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg." "Din bror skal stå opp," sier Jesus. "Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag," sier Marta. Jesus sier til henne: "Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?" "Ja, Herre," sier hun, "jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden." Slik lyder Herrens ord.