DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for ASKEONSDAG

Første lesning Joel 2, 12-18
Nå lyder ordet fra Herren: Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage I Riv ikke i stykker klærne, men la angeren rive i hjertet i Vend om til Herren deres Gud i For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke lar ulykken komme. Kanskje snur han om og endrer sin plan og lar velsignelse bli tilbake - grødeoffer og drikkoffer for Herren deres Gud. Blås i horn på Sion, lys ut en faste og kunngjør en høytidssamfingi Kall folket sammen og innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer! Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: ,Herre, spar ditt folk! Gjør ikke din eiendom til spott, la ikke fremmede herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?" Da ble Herren fylt av brennende iver for sitt land og viste medynk med sitt folk. Slik lyder Herrens ord.

Salme 51 (50)
Omkved: Utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn, utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap, og rens meg for min synd.

For jeg kjenner min synd, den står alltid for meg.
Mot deg alene har jeg syndet, gjort det som er ondt i dine øyne.

Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg Din Hellige Ånd.

La meg kjenne din frelses glede på ny, la høysinn råde i min sjel.
Herre, løs min tunge, så min munn kan forkynne din pris.

Annen lesning 2 Korinterbrev 5, 20 - 6,2
Brødre, vi kommer altså som Kristi sendemenn, siden det er Guds appell som lyder gjennom oss; på Kristi vegne ber vi: La dere forlike med Gud i Han som ikke kjente til synd, ham har Gud gjort til synd for vår skyld, - for at vi i ham skulle bli ett med Guds rettferd. Som Guds medarbeidere er det også vi formaner dere til ikke å ta imot hans nåde til ingen nytte. For, som det heter: ”Da tiden var inne, bønnhørte jeg deg, jeg kom deg til hjelp på frelsens dag" - og se, nå er tiden inne, nå er det ’frelsens dag’! Slik lyder Herrens ord.

Evangelievers Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter.

Evangelium Matteus 6,1-6.16-18
Vokt dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem; for i så fall får dere ingen lønn hos deres Far i Himlene. Når du altså gir en gave, la være å forkynne det med trompetstøt, i synagogen eller på gaten, som de skinnhellige gjør, for at folk skal se opp til dem, for det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Men når du gir en gave, skal ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør, slik at din gave forblir ukjent; men din Far, for hvem intet er skjult, han skal lønne deg. Og når dere ber, skal dere ikke gjøre som de skinnhellige; de står gjerne frem i synagogene og på gatehjørnene og ber, for at folk skal legge merke til dem. Men det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du ber, da gå inn i ditt kammer og lukk døren til, og be til din, Far som er i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn. Når dere faster, så ta ikke på dere en dyster mine, slik som de skinnhellige; de setter opp et riktig elendig ansikt, for at folk skal se at de faster, men så sier jeg dere også, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du faster, da skal du både salve ditt hode og vaske ditt ansikt, slik at ingen ser at du faster, andre enn din Far i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn. Slik lyder Herrens ord.