DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster til festen for HERRENS ÅPENBARING

Første lesning Jesaja 60,1-6
Reis deg i stråleglans! For nå kommer ditt lys, Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram, hans herlighet åpenbares over deg. Mot ditt lys skal folkeslag vandre, konger skal gå mot din solrenningsglans. Løft dine øyne og se deg om! De samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer langt bortefra, dine døtre blir båret på armen. Da skal du se det og stråle av glede, hjertet skal skjelve og vide seg ut. For havets rikdom strømmer imot deg, folkenes skatter kommer til deg. Et mylder av kameler dekker landet, kamelfoler fra Midjan og Efa. Der kommer alle fra Saba, gull og røkelse fører de med seg. Med glede forkynner de Herrens pris. Slik lyder Herrens ord.

Salme 72 (71)
Omkved: For ham skal alle folkeslag bøye kne.

Gud, gi kongen din rett, Kongesønnen din rettferd.
så han dømmer ditt folk rettferdig og dine ringe med rett.

I hans dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.
Fra hav til hav skal han herske, fra floden til jordens ende.
Fra Tarsis og de fjerne strender ofrer kongene ham gaver, folk fra østen svarer skatt.
Alle konger skal bøye seg for ham, alle folkene være hans tjenere.

Han frir den fattige ut av den mektiges hånd, den ringe som savner en hjelper.
Han sparer de små og ringe og frelser den fattiges sjel.

Annen lesning Efeserbrevet 3,2-3a,5-6
Dere har hørt om den nåde Gud har gitt meg: å være en forvalter hos dere over den hemmelighet 3 som ble kunngjort for meg i en åpenbaring. Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: At også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme og har del i løftet - i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Vi har sett hans stjerne i Østen, og kommer med gaver for å tilbe Herren. Alleluja.

Evangelium: Matteus 2,1-12
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: "Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham." Da kong Herodes hørte det, ble han meget urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem hvor Messias skulle fødes. "I Betlehem i Judea," svarte de, "for slik er det skrevet hos profeten: Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en høvding, som skal være hyrde for Israel, mitt folk." Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: "Dra av sted og forhør dere nøye om dette barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det." Da de hadde hørt kongens ord, drog de av sted. Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Slik lyder Herrens ord.