DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster til festen for HERRENS FORKLARELSE

Første lesning Daniel 7,9-10.13-14
I et syn om natten så jeg: Tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager, tok sete. Hans klær var hvite som snø og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og dens hjul var luende ild. En strøm av ild fløt fram, og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, ti tusen, ja, titusener stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne. Slik lyder Herrens ord.

Salme 97 (96)
Omkved: Herren er jordens hersker, jorden ser det og bever.

Herren er konge! Jorden skal juble, kyster og øyer skal glede seg.
Sky og skodde er omkring ham, rett og rettferd er hans trones grunnvoll.

Fjellene smelter som voks for Herren, for ham som er herre over hele jorden.
Himmelen forkynner hans rettferd, alle folkene ser hans herlighet.

For over hele jorden er du den høyeste, Herre;
du er høyt opphøyet over alle guder.

Annen lesning 2. Peters brev 1,16-19
Kjæreste venner, det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: "Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i." Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Dette er min egen Sønn, som jeg har kjær, lytt til ham. Alleluja.

Evangelium-år A: Matteus 17,1-9
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Da viste Moses og Elia seg for dem og talte med ham. Peter tok til orde og sa til Jesus: "Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia." Ennå mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: "Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. Hør ham!" Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, slått av skrekk. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: "Reis dere, og frykt ikke!" 8 Og da de så opp, så de ingen andre enn Jesus. På veien ned fra fjellet befalte Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen om dette synet, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord.

Evangelium-år B: Mark 9,2-10
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem, og hans klær ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: "Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia." Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av skrekk. Da kom det en sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: "Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!" Og med ett, da de så seg om, så de ingen andre hos seg enn Jesus. På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen det de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De merket seg dette ordet, og snakket med hverandre om hva det var å stå opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord.

Evangelium-år C: Lukas 9,28b-36
På den tid tok Jesus med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han bad, ble hans ansikt helt forandret, og hans klær ble blendende hvite. Med ett stod det to menn og samtalte med ham; det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte med ham om den avslutning hans liv skulle få i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to menn som stod sammen med ham. Da mennene skulle skilles fra ham, sa Peter til Jesus: "Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia" - han visste ikke selv hva han sa. Og mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det lød en røst fra skyen: "Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!" Etter at røsten hadde lydt, var det ingen andre å se enn Jesus. Disiplene tidde med dette og sa den gang ingenting til noen om det de hadde sett. Slik lyder Herrens ord.