DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster til Laterankirkens vigselsfest

Første lesning Esek 47,1-2.8-9.12
I de dager førte Herrens hånd meg til helligdommens inngang. Og se, det kom vann ut under templets dørterskel mot øst, for templet vendte mot øst. Vannet rant fra husets høyre side, syd for alteret. Så lot han meg gå ut gjennom den porten som vender mot nord, og førte meg omkring utenfor til den ytre port, den port som vender mot øst. Og se, vannet vellet frem fra høyre side. Mannen som gikk ved siden av meg, sa til meg: Dette vannet renner til bygdene i øst, videre ned til ødemarken og til slutt ut i Dødehavet. Og når det kommer ut i Dødehavet, blir vannet der friskt. Og alle levende skapninger som fins der den store bekken kommer, skal leve. Fiskene skal bli meget tallrike, for overalt der dette vann kommer, blir det sunnhet og liv. Ved bekken skal det på begge bredder vokse alle slags frukttrær. Trærnes blader skal ikke visne, og det skal aldri bli slutt på frukten. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får, kommer fra helligdommen. Og frukten skal være til mat, og bladene til legedom. Slik lyder Herrens ord.

Salme 46 (45)
Omkved: En elv med mange armer fryder Herrens stad.

Gud er oss et mektig vern, en hjelper som alltid er rede. Derfor frykter vi ikke om jorden ryster, om fjellet bever i havets dyp.

En elv med sine armer fryder Herrens stad, helliger Den Høyestes bolig. Gud er i dens midte, den kan ikke rokkes. Herren kommer den til hjelp ved morgengry.

Herren, Hærskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Kom og se hva Herren har gjort, han som fyller jorden med age.

Andre lesning 1 Korinterbrev 3, 9b-11. 16-17
Brødre, vi er Guds byggverk. Med den nåde Gud har gitt meg har jeg lagt grunnvollen, som en klok byggmester; så bygger en annen videre på den. Men hver enkelt får se til hvordan han bygger. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt - nemlig Jesus Kristus. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds And bor i dere? Og ødelegger noen Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette templet er - dere selv. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Jeg har utvalgt og helliget dette hus, for at mitt navn skal bo der til evig tid. Alleluja.

Evangelium Johannes 2,13-22
Jødenes påske var nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. Han kom til templet og fikk se alle dem som solgte okser, sauer og duer, og likeså pengevekslerne som hadde slått seg ned der. Da laget han seg en svøpe av rep og drev dem alle sammen ut av helligdommen, med sine sauer og okser; han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han: "Få dette vekk herfra, og gjør ikke min Fars hus til en kremmerbod." Og disiplene mintes noe som står skrevet: 'Iver for ditt hus skal fortære meg.' Men jødene tok til orde og spurte ham: "Hva for et tegn har du å vise oss, siden du gjør dette? Jesus svarte: "Riv dette tempel nedi Så skal jeg reise det opp igjen på tre dager." Jødene innvendte: "Det har tatt seksogførti år å bygge dette templet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?" Men han talte om sitt legemes tempel. Og siden, da han ble oppreist fra de døde, mintes disiplene hva han hadde sagt, og trodde på Skriften og på Jesu ord. Slik lyder Herrens ord.