DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster til festen for Marias uplettede unnfangelse

Første lesning 1 Mosebok 3,9-15.20
Da Adam hadde spist av treet, ropte Gud Herren på ham og sa: ”Hvor er du?” Han svarte: ”Jeg hørte deg i haven; da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg..” Da sa han: ”Hvem har sagt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?” Mannen svarte: ”Kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg spiste.” Da sa Herren Gud til kvinnen: ”Hva er det du har gjort?” Kvinnen svarte: ”Slangen lokket meg, og jeg spiste.” Da sa Herren Gud til slangen: ”Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og alle ville dyr. På buken skal du krype, og muld skal du ete alle dine dager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal hugge den i hælen.” Mannen kalte sin hustru Eva, for hun ble mor til alle som lever. Slik lyder Herrens ord.

Salme 98 (97)
Omkved: Syng en ny sang for Herren, underfulle ting har han gjort.

Syng en ny sang for Herren, underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd, ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu, sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden, bryt ut i jubel og lovsang.

Annen lesning Efeserbrevet 1. 3-6.11-12
Velsignet er han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Gjennom Kristus har han fra sin himmel velsignet oss med alle åndelige gaver, i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå hellige og plettfrie for hans åsyn. I sin kjærlighet har han fra første ferd bestemt og fritt besluttet å gi oss en plass som sønner hos seg, ved Jesus Kristus, hans nådes herlighet til lov og pris – den nåde som han har skjenket oss, gjennom ham som han har kjær. Det er i ham vi har fått vår arvelodd, slik som det forut var bestemt, ifølge hans plan som lar alt skje etter sin vilje, for å være hans herlighet til pris, vi, som alt forut hadde håpet på ham. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Vær hilset, Maria, full av nåde; Herren er med deg; velsignet er du blant kvinnene. Alleluja.

Evangelium Lukas 1,26-38
På den tid ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en ung pike trolovet med en mann som het Josef. Han var av Davids ætt; og den unge pikens navn var Maria. Engelen trådte inn til henne og sa: ”Vær hilset, du nådefylte! Herren er med deg!” Hun ble forskrekket ved hans ord, og undret seg på hva dette kunne være for slags hilsen. Men engelen sa til henne: ”Frykt ikke, Maria. For du har funnet nåde hos Gud. Du skal unnfange og føde en sønn, og ham skal du kalle Jesus. Han skal være stor, ja, Den Allerhøyestes Sønn skal han kalles. Gud Herren vil gi ham hans far Davids trone, og han skal herske over Jakobs folk til evig tid; aldri skal hans herredømme ta ende.” Men Maria sa til engelen: ”Hvorledes skal dette kunne skje, – jeg har jo ingen mann? Engelen svarte: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraft fra Den Allerhøyeste skal senke seg ned over deg. Derfor skal også det barn du føder være hellig og kalles Guds Sønn. Se, også Elisabet, din frende, har unnfanget en sønn, så gammel som hun er; hun er alt i sjette måned, hun som de kalte ufruktbar. For ingenting er umulig for Gud.” Maria svarte: ”Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har sagt.” Så forlot engelen henne. Slik lyder Herrens ord.