apr 102007
 

Pave Benedikts bok – om Jesus Kristus – ser ut til å være på 400 sider, og skal utgis på pavens 80-årsdag, 16. april. Noen utdrag fra boka er nå offentliggjort, og den ser bl.a. ut til å kritisere rike nasjoner for å “plyndre” Afrika og andre fattige pområder i verden. Paven går langt i å vise de anti-materialistiske og anti-kapitalistiske trekkene i sin tenkning. Litt overraskende siteres også Karl Marx med tilslutning, når det gjelder fremmedgjøringen av mennesket – om vi altså kan stole på forhåndsomtalen.

.. the newspaper Corriere della Sera, which is owned by the book’s publishers, Rizzoli, presented a lengthy extract. It includes Benedict’s thoughts on the parable of the Good Samaritan, who went to the aid of a traveller shunned by other passers-by after he had been stripped and beaten by robbers. While many commentators accuse the rich nations of not acting like the Samaritan, the Pope goes a big step further and compares them to the thieves.

“If we apply [the story] to the dimensions of globalised society we see how the peoples of Africa, who have been plundered and sacked, see us from close-up,” he wrote. “Our style of life [and] the history in which we are involved has stripped them and continues to strip them.”

The Pope wrote that the damage was not just material. “We have wounded them spiritually too,” he said. “Instead of giving them God – and thereby welcoming in from their traditions all that is precious and great – we have brought them the cynicism of a world without God in which only power and profit count.”

LES MER OM DETTE HER.

  5 Responses to “Paven går mot kapitalisme og kolonialisme”

 1. Dette synes jeg er problematisk. Det er ikke kapitalismen som sådan som er skyld i Afrikas problemer, men den falske kapitalismen, anført av et sosialistisk program, basert på læresetningene til John Maynard Keynes (se Johan I. Holms artikler bl.a. i Dagen).
  Selv den ultraradikale -ml’eren (selv om -ml er et typisk norsk fenomen) Noam Chomsky innrømmer det at den formen for kapitalisme som lever i dag er “falsk kapitalisme” (se: http://www.chomsky.info/interviews/19990401.htm) eller som han sier det: “Bogus Capitalism”.
  Det er denne som trengs å ta knekken på, ikke kapitalismen som sådan.
  Så her tar paven såre feil.
  Kapitalisme er heller ikke det motsatte av kommunisme. Det er det liberalisme som er.

 2. Når pavene har snakket om kapitalisme, er det vel den ukontrollerte kapitalismen de snakker om – noen ganger blir det tydelig definert, andre ganger ikke.

 3. Da bør de vel være mer spesifikke – for mange tror på dem. Og jo større ansvar en person har jo tydeligere, og mer entydig må den personen snakke, ikke sant?

 4. Kirken må alltid snakke prinsippielt om politiske spørsmål; den er jo ikke et politisk parti, og ofte kan det jo være flere løsning som er moralsk like gode, og da skal ikke kirken ta noe standpunkt.

  Den katolske kirkes katekisme sier følgende om disse spørsmålene, og jeg syns det er klart nok:

  2423. Kirkens sosiallære stiller opp prinsipper som utgangspunkt for refleksjon; den trekker opp bedømmelseskriterier; den gir retningslinjer for adferd: Ethvert system ifølge hvilket samfunnsforholdene i sin helhet er bestemt av økonomiske faktorer, strider mot menneskets natur og handlinger.

  2424. En teori som gjør profitt til det eneste og endelige mål for økonomisk aktivitet, er moralsk forkastelig. Overdrevent pengebegjær får alltid onde følger. Dette er en av årsakene til de mange konflikter som forstyrrer den sosiale orden.

  Et system som “ofrer menneskers og gruppers grunnleggende rettigheter til fordel for en kollektiv organisering av produksjonen” strider mot menneskeverdet. All praksis som gjør mennesker til blotte midler for å oppnå profitt, trellbinder mennesket, fører til avgudsdyrkelse av pengene og bidrar til at ateismen sprer seg. “Dere kan ikke tjene både Gud og pengene” (Matt 6, 24; Luk 16, 13).

  2425. Kirken har forkastet de totalitære og ateistiske ideologier som i moderne tid forbindes med “kommunisme” eller “sosialisme”. På den annen side har den i “kapitalismens” praksis avvist individualismen og markedskreftenes absolutte forrett fremfor det menneskelige arbeid.

  Å regulere økonomien bare ved sentralisert planlegging ødelegger de sosiale forhold fra grunnen av; å regulere den bare ved hjelp av markedskreftene er mangel på sosial rettferdighet, “for det finnes mange menneskelige behov som markedet ikke kan tilfredsstille”.

  Det bør legges vekt på en fornuftig regulering av markedet og av økonomiske tiltak, ut fra et rettmessig hierarki av verdier og til det felles beste.

 5. Her tror jeg “kirken” tar feil. Den har faktisk falt i det Paulus advarer mot: “Å tenke som verden” (Rom 12:2). Problemet er ikke blanding av religion og politikk, men å skille dem. Uten religion blir politikken amoralsk og uten politikk blir religionen svermerisk.

  “En teori som gjør profitt til det eneste og endelige mål for økonomisk aktivitet, er moralsk forkastelig.”

  skriver du. men det har da ingenting med kapitalisme å gjøre. Det er faktisk sosialisme, slik Marx beskriver den. Men i den definisjonen ligger naturligvis at for at det finnes noe falskt, må det finnes et ekte motstykke som det falske kan speiles av fra. Derfor fører marxismen til det som kalles “falsk kapitalisme” – grådighetsbasert.

  Du skriver “dere kan ikke tjene både Gud og pengene”. Det er en snedig oversettelse. Feiloversettelse, mener jeg. For det er ikke noe galt i å “tjene penger”, men dersom pengene blir guddom – altså sentrum i livet vårt, da oppstår problemene.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)