sep 282007
 

Noen av Morgenbladets artikler er tilgjengelige på nettet, bl.a. dette ferske intervjuet med Børre Knudsen, som jeg her tar med utdrag fra:

– For nye ge­ne­ra­sjo­ner: For­klar kort grun­nen til din mot­stand mot abort­lo­ven av 1978.
Man skyl­der bar­net i mors liv den sam­me be­skyt­tel­se som man selv had­de trengt i sam­me si­tua­sjon. Det er gjen­si­dig­hets­prin­sip­pet i etik­ken det­te byg­ger på, alt­så å gjø­re mot din nes­te hva du vil din nes­te skal gjø­re mot deg.

– Og det skal ikke være noen tvil om at vi nå snak­ker med en fun­da­men­ta­list?
Jeg me­ner men­nes­ket står i sen­trum i hele uni­ver­set. Jeg had­de en gang en sterk opp­le­vel­se som tolv­åring. En sterk opp­le­vel­se av at jeg var til. Og ikke bare det. Det var en opp­le­vel­se av at alt an­net, for å være til, var av­hen­gig av at jeg var til. Det var på en helt spe­si­ell måte en opp­le­vel­se av væ­ren. En opp­le­vel­se som jeg har holdt fast ved.

– Det­te tror jeg man­ge opp­le­ver nett­opp når vi er tolv. Men så be­fol­ket du uni­ver­set med «en Her­re som brø­ler og rei­ser seg bratt», for å si­te­re en av dine sal­mer?
Ja, jeg tror nem­lig også at det er et stør­re jeg. Han som sier «jeg er den jeg er», han som hol­der det hele sam­men og som er Her­ren. Jeg kan ikke skjøn­ne at man kan skyl­le Guds­tan­ken ut av øy­ne­ne uten å hav­ne i den to­ta­le ab­sur­di­tet. Når et barn abor­te­res, så er det guds­tan­ken som abor­te­res. Det blir der­for en trus­sel mot min egen tro.

– Hvem har vært din ho­ved­fi­en­de i sak?
Bert­hold Grün­feld var nok vik­tig både som ideo­log og ved at han la mye til ret­te for Ar­bei­der­par­ti­et. Det ei­en­dom­me­li­ge var jo at han egent­lig had­de sam­me grunn­hold­ning som meg. Han men­te fos­te­ret had­de krav på be­skyt­tel­se, men Grün­feld men­te at vi al­le­re­de gjen­nom tid­li­ge­re lov­giv­ning had­de gitt av­kall på den to­ta­le be­skyt­tel­se av fos­te­ret. Be­skyt­tel­sen var der­ved så re­la­ti­vi­sert at man like godt kun­ne over­la­te til den en­kel­te kvin­ne å av­gjø­re det, men­te han.

– Møt­te du kir­ke­mi­nis­ter Ei­nar Før­de som av­sat­te deg, el­ler stats­mi­nis­ter Gro Har­lem Brundt­land, den sto­re kvin­ne­fri­gjø­rer?
Jeg for­søk­te en gang å inn­le­de en sam­ta­le med Har­lem Brundt­land. Det gjaldt de han­di­kap­pe­des si­tua­sjon, og hvor­dan de vil kun­ne opp­le­ve spørs­må­let om å fjer­ne fost­re man ikke øns­ker. Hun sa bare «å det er van­ske­lig, å det er så van­ske­lig!» Der så jeg ikke an­net enn den over­kjør­te kvin­ne­lig­het til og med hos stats­mi­nis­ter Brundt­land.

– Hvem av dine mot­stan­de­re i sak har du hatt størst re­spekt for?
Det måt­te fak­tisk også være den sam­me Bert­hold Grün­feld. Mer­ke­lig nok. Han var på man­ge må­ter sel­ve ideo­lo­gen bak det hele, som Har­lem Brundt­lands råd­gi­ver i den­ne sa­ken. Men han had­de en spi­ri­tua­li­tet som var ek­sep­sjo­nell. Han ba meg fle­re gan­ger med hjem, men det falt seg ikke slik at jeg et­ter­kom øns­ket, men vi had­de li­ke­vel in­ter­es­san­te sam­ta­ler. Jeg be­kla­ger dypt at han er død. Han im­po­ner­te meg.

  One Response to “Morgenbladet trykker et intervju med Børre Knudsen”

 1. “– Hvem av dine mot­stan­de­re i sak har du hatt størst re­spekt for?
  Det måt­te fak­tisk også være den sam­me Bert­hold Grün­feld. Mer­ke­lig nok. Han var på man­ge må­ter sel­ve ideo­lo­gen bak det hele, som Har­lem Brundt­lands råd­gi­ver i den­ne sa­ken. Men han had­de en spi­ri­tua­li­tet som var ek­sep­sjo­nell. Han ba meg fle­re gan­ger med hjem, men det falt seg ikke slik at jeg et­ter­kom øns­ket, men vi had­de li­ke­vel in­ter­es­san­te sam­ta­ler. Jeg be­kla­ger dypt at han er død. Han im­po­ner­te meg.”

  -Her viser Børre Knudsen sin storhet som menneske.
  Han viser også ekte kristent storsinn mot en fallen motstander. Uansett hvor fælt han mener Grünfelds standpunkt var, så klarer han å gi sin motstander barmhjertighet etter at sistnevnte ikke lenger kan forsvare seg.
  Jeg håper virkelig at en mann som Børre Knudsen en gang “kommer hjem”.

  Knudsen er etter min mening et eksempel på en kristen som er et skikkelig mannfolk. Han gjør ingen kompromisser angående sannheten og holdt ut forfølgelse og gapestokk i årevis.
  Om det skal sies om noen at “han døde med støvlene på”, så skal det sies om ham den dagen Herren kaller ham til seg.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)