okt 272009
 

Katolsk.no melder at “De første doktrinære samtalene mellom representanter fra Vatikanet og SSPX (Prestebroderskapet Pius X), ble mandag 26. oktober avholdt i Roma.

Vatikanet publiserte i den anledning en kort pressemelding, hvor det blir bekreftet at samtalene nå har startet, og at de ble avholdt i “en hjertelig, respektfull og konstruktiv atmosfære”.

I følge pressemeldingen ventes samtalene å finne sted (annen hver måned, og det er ikke bestemt hvor lenge samtalene skal vare).

Hovedspørsmålene som i følge Vatikanet ble tatt opp, er “spørsmålet om tradisjon, Missale Romanum, tolkningen av Det annet Vatikankonsil i kontinuitet med den katolske doktrinære tradisjon, ekumenismen og forholdet til andre ikke-kristne religioner og trosfrihet”.”

Katolsk.no har også en samleside med nyheter om Vatikanet og SSPX.

  6 Responses to “Samtalene med SSPX er i gang i Roma”

 1. Hovedspørsmålene som i følge Vatikanet ble tatt opp, er “spørsmålet om tradisjon, Missale Romanum, tolkningen av Det annet Vatikankonsil i kontinuitet med den katolske doktrinære tradisjon, ekumenismen og forholdet til andre ikke-kristne religioner og trosfrihet”.”

  “Ekumenismen”…
  Noen leser kommentarene på bloggen din, pastor! Hehe.

 2. Noen leser kommentarene dine også, Trond, jf. intervjuet med Hans Fredrik Dahl i Morgenbladet.

 3. Har dessverre ikke lest det intervjuet.
  Har du mulighet til å poste det?

 4. Det er kjempelangt, så det orker jeg ikke. Men her er i alle fall intervjuerens (Alf van der Hagen) spørsmål med ditt sitat. Dahls svar inneholder noe med “Også vi er kirken”, som han forøvrig bommer ganske stygt på.

  – Er du redd for å hav­ne i dår­lig sel­skap som ka­to­likk?
  – Nei, nei.
  – Det ras­te for et år si­den en de­batt på en li­ten ka­tolsk blogg om en del av dis­se ny­om­vend­te «kjet­ter­ne» til­knyt­tet Dominikus-klos­te­ret på Ma­jor­stu­en i Oslo. «Trond» skri­ver: «Dis­se fol­ke­ne har stått of­fent­lig frem med sitt fri­vil­li­ge kjet­te­ri. I nor­ma­le ti­der og un­der nor­ma­le for­hold vil­le de ha blitt av­krevd en of­fent­lig be­kjen­nel­se/av­stand­ta­gen til egne ut­ta­lel­ser og bot el­ler bli ut­støtt for­melt fra det ful­le kir­ke­li­ge fel­les­skap.» «Tore» sva­rer: «Vi ka­to­lik­ker må si ifra at vi ikke fin­ner oss i dissenterkatolikkenes ut­leg­nin­ger, og at de nå må hol­de opp. Det er et ul­ti­ma­tum!» «Trond» føl­ger opp: «Er helt enig med deg i at vi må si ifra om at vi ikke fin­ner oss i kjet­te­ri­et de­res len­ger. Sy­nes det er en god mu­lig­het til å løf­te or­det ’kjet­ter’ frem fra glem­se­len, si­den ’dis­si­dent’ i dag har po­si­ti­ve kon­no­ta­sjo­ner.» Og «Anna» kon­klu­de­rer med å be­kla­ge «re­sul­ta­tet av fle­re års raddiseri ikke bare i nevn­te klos­ter». Så alt­så: står du som ka­to­likk fritt til å mene hva du vil om de oven­nevn­te spørs­må­le­ne?

 5. Dette er jo en påminnelse til meg om at både mine innlegg på bloggen, og folks kommentarer ligger ute på “verdensveven” (her er det aktuelle innlegget: http://aomoi.net/blog/arkiv/1454) og kan leses av hvem som helst – jeg må altså passe meg litt mer enn jeg gjorde for ett og to år siden.

  Den aktuelle artikkelen i Morgenbladet ligger forøvrig på nettet, men er bare åpen for abonnenter. (Faktisk kan man like vel lese artikkelen; hvis man googler ordene over, og så klikker på Googles “bufret”-lenke.)

 6. Kjære Pastor Oddvar Moi!

  En kommentar til det ovenstående føler jeg, er på sin plass;

  Din Blogg Pastor, er noe så sjeldent som et et friskt og opplysende forum, med en kvalitet, som rangerer den høyt hva gjelder seriøsitet og formidling i forhold til de mange blogger man i dag kan lese på nett!

  Jeg ser, at Morgenbladet kaller den “en liten katolsk blogg” – vel det er i alle fall ikke riktig. Ser man på leserindeksen av besøkende, så har den en stor leserskare, og i den katolske bloggs-sfæren i Norge; sannsynligvis den største. – DET vitner om engasjement og interesse for den bredde innom dette religiøse og menneskelige felt, og ikke minst behovet for denne åpenhet og inkluderende virksomhet, som i disse tider er så sårt trengende i vårt nærmest hedonistiske samfunn.

  Som alle kan se – og lese, så har Din “En Katolsk Weblog” fylt et absolutt behov. Det skal ikke være slik i et demokrati, eller i et såkalt åpent samfunn; at progressive oppfatninger får komme frem overalt, nærmest uten motforestilling, mens de av folket som tenker anderledes (og som regel atskillig mere fornuftig), skal forpasses til taushet. Slik fungerer det bare i et totalitært samfunnssystem! – Så derfor er Internett og bloggskriving nettopp ikke bare en ventil og luftekanal, men – et viktig redskap for balanse, objektivitet og ikke minst meningsbrytninger for å kunne avstedkomme en syntese av virkelighet og sannhet. Din eminente blogg Pastor, er med på å forme den religiøst tenkende person, og er et nyttig verktøy for kunnskap og opplysning og – korreksjon! Dette i katolsk betydning, men også allment for en videre forståelse av åndelig og teologisk tenkning!

  Signaturen Trond henges ut og (mis)-brukes i Morgenbladet. Det samme gjøres med signaturen Anna. Begge disse personligheter er; uansett om man er enig eller ikke i sak – fremragende skribenter.- Deres integritet er vel også et anliggende! – Trond er jo et unikum med hensyn til spissformuleringer og kunnskap, kombinert med en stor dose humor. Så, da levende kommentarer er et “must” for en hver blogg, er skribenter og kommentatorer som Trond ikke bare en berikelse i så måte, men også en nødvendighet!! Personlig har bl.a. Trond – mang en gang, gitt meg en sann leseglede, i kombinasjon med den ærverdige Redaktør sine forskjellige innlegg!

  Leser man HELE den nevnte tråd fra et år tilbake, ser man jo helheten i – og hvorfor, dette ble et tema. For de av oss, som har litt fartstid i Kirken, har det aldri vært noen hemmelighet om, at de “progressive katolikker” samlet seg på Majorstuen. Vi pleide å si den gang, at de normalt troende feiret messe i menighetskirken – St. Olavs Domkirke – og ”trend-konvertittene” besøkte St. Dominikus…

  Morgenbladet, som før i tiden var meget konservativ, er i dag en helt annen avis. En slags forfinet utgave av Klassekampen. Å ta selektive utdrag fra en webside et år tilbake, for så og konfrontere historiker Hans Fredrik Dahl med dette (i forbindelse med hans 70-års dag), er ikke noe annet en manipulering av den kontekst det hele var en debatt om!

  Hans Fredrik Dahl har vært gjennom litt av hvert i livet. Fra å være Dagbladets kultur-historiske alibi og yngling, som medarbeider og lesemagnet, – til mange år senere å bli nærmest forfulgt av samme avis; fra skanse til skanse. Han ble etter hvert som pressen jaget ham, også alvorlig syk, overlevde – og konverterte til Den Katolske Tro. Saken fortalt i korthet. Denne mann har min meget store respekt, bare så det er nevnt!

  At bloggen Din kan leses av kreti og pleti på “verdensveven”, er noe Du har felles med alle bloggere og kommentatorer på nettet. Dette er jo ikke overraskende, tvert i mot; Flest mulig bør jo lese ens egen blogg. Driver man med seriøs virksomhet, er ingenting bedre enn gjetord og reaksjoner i dennes sfære.

  Undertegnede hadde faktisk ikke kommentert her, hvis det ikke hadde vært for det høye kvalitetsnivå denne blogg besitter, i sin utførelse og i sitt innhold, forfattet og redigert av dens ærverdige Redaktør!

  Så Pastor – undertegnede synes ikke at det er grunn for Deg “å passe mere på” enn det Du gjør ved Din utmerkede redigering pr. i dag. – Det får da være en grense for å legge seg flat, om enn i ydmykhet; Grunnet hva andre presse-aktører mener, gjør og forfekter. Gjør man det som prinsipp – fordi pressen skriker og bærer seg, ja så kan alle bloggere og frie menn og kvinner slutte å kommentere, slutte å skrive. Da får vi den “frihet” som den statsstøttede presse og noen journalister gjerne vil ha; De – og bare de alene, forfekter det skrevne ord og dets sannhet. – Og vi andre kan da, i “Orwellsk” ånd svare; Pravda!!!

  Hjertelig hilsen fra Tor.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)