Fra 25 korstegn til ett – var det nødvendig å redusere det så mye?

Den første eukaristiske bønn er nesten uforandret (på latin) i dag i forhold til i den tradisjonelle messen, men ved at man bl.a. skar ned de 25 korstegn presten gjorde over hostien og kalken til ett (!), forandret man den likevel, vil mange si. Her tar jeg med hele canonbønna fra den norst/latinske messeboka fra 1961 – med kommentarene og noen forklarende overskrifter, og med alle korstegn markert.

MESSENS CANON

”Canon” betyr rettesnor, norm, en uforanderlig ordning; det er den eldste og mest sakrale del av messen, en krans av de herligste og dypeste bønner om nattverdofferet, den hellige forvandling, som midtpunkt. Presten løfter øyne og hender mot himmelen og bøyer seg så dypt ned over alteret.

Bønn for verdenskirken.
Vi ber deg, mildeste Fader, ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, og bønnfaller deg i dypeste ydmykhet (Presten kysser alteret) at du nådigst må ta imot og velsigne disse + gaver, disse + frembærelser, disse + hellige og rene offer som vi bærer fram for deg, fremst av alt for din hellige katolske Kirke, at du nådig vil bevare den i fred, verne, samle og styre den over hele jorden sammen med din tjener, vår pave N., og vår biskop N. og alle rettroende tjenere og bekjennere av den katolske og apostoliske tro.

Bønn for de levende.

Kom i hu, Herre, dine tjenere og tjenerinner, N. og N. (her nevnes dem som en særlig vil be for under dette offer), og alle tilstedeværende, som med sin tro og andakt er kjent for deg, og som vi ofrer for, eller som selv bærer fram dette lovoffer for seg og alle sine, for sine sjelers gjenløsning, for sitt håp om frelse og velferd, og som bærer sine bønner og gaver fram for deg, den evige, levende og sanne Gud.

Påkallelse av den triumferende Kirke.

Av de hellige nevnes Den hellige jomfru, de tolv apostler og tolv martyrer fra de fire første hundreårene som ble særlig hedret i den romerske moderkirke.

Delaktig i de helliges samfunn ærer vi framfor alt minnet om den hederkronede, alltid rene jomfru Maria, mor til vår Gud og Herre Jesus Kristus, men også om dine salige apostler og martyrer Peter og Paul, Andreas, Jakob, Johannes, Thomas, Jakob, Filip, Bartolomeus, Mattetis, Simon og Taddeus, Linus, Kletus, Klemens, Sixtus, Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus, Johannes og Paul, Kosmas og Damian og alle dine hellige. Gi oss ved deres fortjenester og forbønner at vi i alt må kjenne din sterke hjelp og ditt vern. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn om at offergavene må bli tatt imot.

Bønn om forvandling av offergavene.

Verdiges, Herre, vi ber deg, i alt å gjøre dette offer vel- + signet, forskrifts- + messig, gyl- + dig, riktig og godtagelig, så det for oss må bli til din elskede Sønns var Herres Jesu Kristi le- + geme og bl- + od.

Forvandlingen

Ved ordet ”accepit – tok” tar pesten hostien i sine hender, løfter øynene mot korset over alteret, velsigner enda en gang hostien, bøyer seg over alteret og uttaler sakte de hellige forvandlingsord.

Han som dagen før han led, tok brødet i sine hellige og ærverdige hender, løftet øynene opp mot himmelen til deg, Gud, sin allmektige Fader, takket deg, vel- + signet, brøt det, ga det til sine disipler og sa: Ta og ét alle av dette.

FOR DETTE ER MITT LEGEME.

Presten bøyer nå kne for Kristi hellige legeme og løfter det opp, så alle kan tilbe det. Så kneler han atter. Under dette ringes det tre ganger med messeklokken. Etterpå tar han kalken med vinen og uttaler de hellige forvandlingsord over den.

Likeså tok han også etter nattverden denne kostelige kalk i sine hellige og ærverdige hender, takket deg atter, vel- + signet den og rakte den til sine disipler idet han sa: Ta og drikk alle av den.
FOR DETTE ER MITT BLODS, DET NYE OG EVIGE TESTAMENTS KALK – TROENS MYSTERIUM – SOM SKAL UTGYTES FOR DERE OG FOR MANGE TIL SYNDENES FORLATELSE.
Så ofte som dere gjør dette, gjør det til minne om meg.

Presten kneler for kalken med Kristi hellige blod, løfter den opp, så alle kan tilbe den, og kneler atter. Under dette ringes det tre ganger med klokken.

Minnet om Kristi gjenløsningsverk.

Vi minnes nå, Herre, vi dine tjenere, og hele ditt folk, den samme Kristi, din Sønns, vår Herres, salige lidelse, men også hans oppstandelse fra de døde og hans herlige himmelferd, og vi bærer fram for din opphøyede majestet av dine goder og gaver, et + rent offer, et + hellig offer, et + lytefritt offer, det evige livs hellige + brød og den evige frelses + kalk.

Gjør vel og se ned til dette offer med nådig og mildt åsyn, og ta imot det med velvilje som du mottok din rettferdige tjener Abels gaver og vår patriark Abrahams offer og det hellige og lytefrie offer som din yppersteprestMelkisedek bar fram for deg.

Vi ber deg ydmykt, allmektige Gud, byd at dette offer ved din hellige engels hender blir båret fram til ditt opphøyede alter for din gudommelige majestets asyn, så alle vi (Presten kysser alteret) som ved del i dette ditt alter tar imot din Sønns høyhellige le- + geme og bl- + od, må bli fylt med all himmelsk velsignelse og nåde. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Minnet om de døde i renselsesstedet.

Kom også i hu, Herre, dine tjenere og tjenerinner N. og N., som er gått i forveien for oss med troens innsegl, og sover fredens søvn .

Dem, Herre, og alle som hviler i Kristus, gi du, vi ber deg, svalhetens, lysets og fredens bolig. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn om å få del i de helliges samfunn.

Også oss syndere, dine tjenere, som håper på din mangfoldige miskunn, gi nådig del i og samfunn med dine hellige apostler og martyrer: med Johannes, Stefan, Mathias, Barnabas, Ignatius, Aleksander, Marcellin, Peter, Felicitas, Perpetua, Agathe, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia og alle dine hellige. Vi ber deg, la oss få komme i samfunn med dem, ikke for våre fortjenesters skyld, men ved din tilgivelse. Ved Kristus, vår Herre.

Presten gjør korstegnet tre ganger over Hostie og Kalk:

Ved ham, Herre, skaper du, hellig- + gjør, levende- + gjør, vel- + signer og tildeler du oss alltid alle disse goder.

Presten avdekker Kalken, kneler og gjør fem ganger korstegnet med Hostien. Ved de siste ordene løfter han svakt Kalken og Hostien.

Ved + ham og med + ham og i + ham har du, Gud, allmektige + Fader, i den Hellige + Ånds enhet all ære og herlighet fra evighet til evighet. Amen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen