Nytt lydopptak av en katolsk messe – første kanonbønn

For et par år siden la jeg ut et lydopptak av en katolsk hverdagsmesse. Da leste jeg den tredje eukaristiske bønn, som er svært vanlig – om da ikke presten bruker den aller korteste, som er nr. 2 (oftest for å spare tid).

I de siste månedene har jeg i stadig større grad gått over til å bruke den gamle romerske kanon, som i dag også kalles den første eukaristiske bønn. Den er den fyldigste og rikeste teologisk, det er den mest brukte gjennom tidene (den var enerådende i mange hundre år), og den får svært tydelig fram at messen er en offerhandling, der vi bærer fram Kristi fullkomne offer for Gud.

Det som kanskje mange ikke vet, er at denne bønna er helt lik samme bønn i den tridentinske messen, med to unntak: 1) Konsekrasjonsorda er forandra litt (og er gjort like for alle eukaristiske bønner), og 2) det er nå seks ledd som er valgfrie, som før var obligatoriske – og mitt inntrykk er at noen av disse nesten aldri brukes. Jeg har nå laget et nytt lydopptak av messen (12/11, minnedagen for denhellige Josafat, opptaket går fra offertoriebønn til kommunion), der jeg bruker den første eukaristiske bønn, og har med alle de valgfrie ledd.

For å høre dette opptaket, høyreklikk på DENNE LENKEN, last mp3-filen ned på din datamaskin og hør gjennom innholdet.

Her følger så hele teksten til den første eukaristiske bønn, med de valgfrie ledd markert:

Presten:
Mildeste Fader, i ydmykhet bønnfaller vi deg ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, at du nådig vil motta og velsigne + disse gaver, dette hellige og rene offer som vi bringer deg fremfor alt for din hellige katolske Kirke. Skjenk den din fred, vern, samle og styr den over hele jorden i enhet med din tjener, vår pave N. og vår biskop N., og med alle som trofast bekjenner og våker over den katolske og apostoliske tro.

Herre, kom ihu dine tjenere N. og N. og alle som her er samlet. Du kjenner deres tro og deres hengivenhet. De frembærer dette lovoffer for seg og alle sine til sjelens gjenløsning i håp om frelse og velferd. Til deg bringer de lov og ære, du evige, sanne og levende Gud.

Sammen med hele din Kirke hedrer vi fremfor alt minnet om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria, vår Guds og Herres Jesu Kristi mor, den salige Josef, hennes ekteviede, dine salige apostler og martyrer, Peter og Paulus, Andreas, (Jakob, Johannes, Thomas, Jakob, Filip, Bartolomeus, Matteus, Simon og Taddeus, Linus, Kletus, Klemens, Sixtus, Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus, Johannes og Paulus, Kosmas og Damian) og alle dine hellige.

Gi oss ved deres fortjenester og bønner alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus vår Herre. Amen.)

Herre, ta nådig imot denne offergave fra oss, dine tjenere, og hele ditt folk. Styr våre dager i din fred, frels oss fra evig fordømmelse, og tell oss med blant dine utvalgte.
(Ved Kristus vår Herre. Amen.)

Vi ber deg, Gud: Velsign denne gave, gjør den til et fullgyldig offer, frembåret i ånd og sannhet, deg til behag, så den må bli for oss din elskede Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod.

Dagen før han led, tok han brødet i sine hellige og ærverdige hender, løftet sine øyne mot himmelen til deg, Gud, sin allmektige Fader, takket og velsignet, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa:

TA OG ET ALLE DERAV.
FOR DETTE ER MITT LEGEME,
SOM SKAL GIS FOR DERE.

Likeså tok han etter måltidet denne dyrebare kalk i sine hellige og ærverdige hender, takket og velsignet atter, rakte kalken til sine disipler og sa:

TA OG DRIKK ALLE DERAV:
FOR DETTE ER MITT BLODS KALK,
DEN NYE OG EVIGE PAKTS BLOD,
SOM SKAL UTGYTES FOR DERE
OG FOR DE MANGE
TIL SYNDENES FORLATELSE.

GJØR DETTE TIL MINNE OM MEG.

Presten: Troens mysterium.
Menigheten: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Presten:
Derfor minnes vi, Herre, vi, dine tjenere, og hele ditt hellige folk, Kristi, din Sønns og vår Herres salige lidelse, hans oppstandelse fra de døde og hans herlige himmelferd, og vi frembærer for din majestet et rent, hellig og fullkomment offer, det evige livs hellige brød og den evige frelses kalk.

Se mildt og nådig ned til dette offer, og motta det slik du mottok din rettferdige tjener Abels gaver, og vår far Abrahams offer som din yppersteprest Melkisedek frembar for deg.

Vi bønnfaller deg, allmektige Gud: La din hellige engel bære dette offer frem til ditt alter i himmelen for din, guddommelige majestet, så alle vi som her ved ditt alter mottar din Sønns hellige legeme og blod, må bli fylt med all himmelsk velsignelse og nåde.
(Ved Kristus vår Herre. Amen.)

Herre, kom også ihu dine tjenere N. og N., som er gått forut for oss med troens segl og sover fredens søvn. Vi ber deg, Herre, gi dem og alle som hviler i Kristus, svalhetens, lysets og fredens bolig.
(Ved Kristus vår Herre. Amen.)

Vi syndere, dine tjenere, som håper på fylden av din barmhjertighet, ber at også vi må få samfunn med dine hellige apostler og martyrer: med Johannes, Stefan, Mattias og Barnabas, (Ignatius, Aleksander, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agathe, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia) og alle dine helgener. Gi oss del i deres samfunn, du som ikke dømmer etter fortjenester, men rikelig skjenker oss tilgivelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Ved ham skaper, helliggjør, levendegjør, velsigner og tildeler du oss alltid alle disse goder.

Ved ham og med ham og i ham tilkommer deg, Gud, allmektige Fader, i den Hellige Ånds enhet all ære og herlighet fra evighet til evighet. AMEN.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen