Messens kanon

Det er nå snart to år siden jeg begynte å lese den tradisjonelle latinske messen, og jeg må innrømme at denne langt over 1000 år gamle liturgien påvirker meg stadig mer. Noen sier at den nye messen ikke er så forskjellig fra den gamle, og til en viss grad er det korrekt. F.eks. er dagens eukaristiske bønn nesten identisk med den gamle (og på den tid eneste) kanon – men dessverre er det mange prester som (nesten) aldri bruker denne. Og selv om man bruker samme bønn, er det en hel del små ting (mest knebøyninger, korstegn, prestens øyne festet på krusifiks og hostie etc.) som får ting til å oppleves ganske forskjellig.

Under trykker jeg messens gamle kanon i norsk oversettelse, med noen forklaringer – fra 1951/-61. Hele den gamle messen på latin og norsk kan man finne her.

CANON
(Canon betyr egentlig rettesnor, norm, en fast ordning. Den er messeofferets eldste og mest hellige del, og den bes i sin helhet stille av presten.)

BØNN FOR VERDENSKIRKEN
P. Vi ber deg, mildeste Fader, ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, og bønnfaller deg i dypeste ydmykhet at du i nåde vil ta mot og velsigne + disse gaver, + disse frambæringer, + disse hellige og rene offer som vi bærer fram for deg, framfor alt for din hellige katolske Kirke; at du nådig vil bevare den i fred, verne, samle og styre den over hele jordkretsen sammen med din tjener, vår pave N. og vår biskop N. og alle rettroende tjenere i den katolske og apostoliske tro.

BØNN FOR DE LEVENDE

P. Kom i hu, Herre, dine tjenere, menn og kvinner N. og N. og alle tilstedeværende, som med sin tro og andakt er kjent for deg, og som vi ofrer for, eller som selv bærer fram dette lovoffer for seg selv og alle sine, for sine sjelers forløsning, for sitt håp om frelse og velferd, og som bærer fram sine bønner og gaver for deg, den evige, levende og sanne Gud.

PÅKALLING AV DEN TRIUMFERENDE KIRKE

P. Delaktige i de helliges samfunn feirer vi framfor alt minnet om den hederkronede, all tid rene jomfru Maria, mor til vår Gud og Herre Jesus Kristus, men også om dine salige apostler og martyrer, Peter og Paulus, Andreas, Jakob, Johannes, Tomas, Jakob, Filip, Bartolomeus, Matteus, Simon og Taddeus, Linus, Kletus, Klemens, Sixtus, Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus, Johannes og Paulus, Kosmas og Damian og alle dine helgener. Gi oss ved deres fortjenester og forbønner at vi i alt må erfare din sterke hjelp og ditt vern.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

DE SISTE BØNNER FØR FORVANDLINGEN

P. Så ber vi deg, Herre, ta nådig mot dette offer av oss, dine tjenere, og av hele din menighet, styr våre dager i din fred, frels oss fra evig fordømmelse og la oss engang få plass blant dine utvalgte: Ved Kristus, vår Herre. Amen.

P. Verdiges, Herre, vi ber deg, i alt å gjøre dette offer + velsignet, + helliget, +verdig, fullkomment og tekkelig, så det for oss må bli til din elskede Sønns, vår Herres Jesu Kristi + legeme og + blod.

FORVANDLINGEN (Presten gjentar Kristi ord i nattverdsalen over brødet og vinen, som derved blir forvandlet til Jesu hellige legeme og blod.)

P. Han som dagen før sin bitre lidelse tok brødet i sine hellige og ærverdige hender, løftet sine øyne opp mot himmelen til deg, Gud, hans allmektige Fader, takket deg, + velsignet, brøt det, gav det til sine disipler, og sa: Ta og et alle av det,

FOR DETTE ER MITT LEGEME.

(Presten bøyer deretter kne for Frelseren, som nå er til stede, og løfter så Herrens legeme opp til tilbedelse.)

P. Likeså tok han også etter nattverden, denne kostelige kalk i sine hellige og ærverdige hender, takket deg atter, + velsignet den og rakte den til sine disipler, idet han sa: Ta og drikk alle av den,

FOR DETTE ER MITT BLODS, DET NYE OG EVIGE TESTAMENTS KALK – TROENS MYSTERIUM – SOM SKAL UTGYTES FOR DERE OG MANGE TIL FORLATELSE FOR SYNDENE.

Så ofte som dere gjør dette, gjør det til minne om meg.

(Presten bøyer atter kne og løfter kalken med Jesu hellige blod, så menigheten kan tilbe det).

MINNET OM KRISTI FORLØSERVERK

P. Vi minnes nå, Herre, vi dine tjenere og hele ditt hellige folk, den samme Kristi, din Sønns, vår Herres, salige lidelse. men også hans oppstandelse fra de døde og hans herlige himmelferd, og bærer fram for din opphøyede majestet av dine goder og gaver et + rent offer, et + hellig offer, et + lytefritt offer, det evige livs hellige + brød og den, evige + frelses kalk.

P. Verdiges med nådig og mildt åsyn å se ned på dette offer og motta det, likesom du med velvilje tok mot din rettferdige tjener Abels offer og vår patriark `Abrahams offer og det hellige og lytefri offer som din øversteprest Melkisedek bar fram for deg.

P. Allmektige Gud, vi ber deg ydmykt, la dette offer ved din hellige engels hender bæres fram til ditt opphøyede alter for din guddommelige majestets åsyn, så alle vi som med del i dette alter tar imot din Sønns høyhellige + legeme og + blod, må bli fylt med + all himmelsk velsignelse og nåde.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

BØNN FOR DE AVDØDE

P. Kom også i hu, Herre, dine tjenere, menn og kvinner, N.N. som er gått i forveien for oss med troens innsegl og sover fredens søvn.

Dem, Herre, og alle som hviler i Kristus, gi du, vi ber deg, vederkvegelsens, lysets og fredens bolig. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

BØNN OM DEL I DE HELLIGES SAMFUNN

P. Også oss, syndere, dine tjenere, som håper på din mangfoldige miskunn, verdiges du å gi noen del og fellesskap med dine hellige apostler og martyrer med Johannes, Stefan, Mattias, Barnabas, Ignatius, Aleksander, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes. Cecilia, Anastasia og alle dine hellige. Vi ber deg la oss komme i samfunn med dem, ikke for våre fortjenesters skyld, men ved din tilgivelse.
Ved Kristus, vår Herre

CANON AVSLUTTES MED FØLGENDE BØNN:

P. Ved ham skaper, + helliggjør, levendegjør,+ velsigner og + tildeler du oss alltid alle disse goder.

Ved ham +
og med ham +
og i ham +
har du, Gud, allmektige + Fader,
i den Hellige + Ånds enhet,
all ære og herlighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen