Det nye lovforslaget om taushetsplikten – helt åpent for tolkning?

I en kommentar til et tidligere innlegg på denne bloggen kan vi lese i en kommentar:

Lovendringen er allerede vedtatt i Statsråd i formiddag, og endringen(e) kan leses i sin helhet her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2009-2010/Prop-116-L-2009-2010/14.html?id=603373

Lovparagrafen som er endret finnes her: http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html#139

Storberget og regjeringen sier at hensikten er å avverge alvorlig kriminalitet, men lovendringen er helt åpen og gir slik jeg ser det ikke rom for særlig skjønn: “Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt […]”. Det poengteres nemlig videre at bestemmelsen gjelder uavhengig av hva andre lover gir av beskyttelse mht. taushetsplikt. Med andre ord, den prinsipielle taushetsplikten er så godt som død.

Jeg må si jeg er ganske sjokkert over hastigheten i dette lovarbeidet (som i praksis ikke vil ha noen effekt), og over at man ikke en gang prøver å presisere når en skriftefar skulle ha plikt til å orientere politiet. På en annen side er også neste setning i lovforslaget åpent for de fleste tolkninger: » .. eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den». Hvis man altså sterkt oppfordrer overgriperen til å melde seg selv, eller innstendig ber offeret selv gå til politiet – kanskje det da regnes som godt nok?

Vårt Land skriver også om dette allerede i dag 30/4 (kl 13.30), rett etter biskop Eidsvigs møte med departementet – bl.a. følgende:

Utgangspunktet er prester, pastorers og forstanderes lovpålagte taushetsplikt om det de får vite i fortrolighet. I dag har de såkalt avvergingsplikt bare når de har sikker kunnskap om at en kriminell handling vil skje, dersom de har fått informasjonen i en setting der informanten vil forvente at opplysningene ikke bringes videre til en tredje part.

Innskjerpelsen innebærer ikke plikt til å gå til politiet dersom man får høre om gamle saker hvis man ikke har grunn til å tro at antatt gjerningsperson er i posisjon til fortsatt å begå overgrep.

Hovedforskjellen ser ut til å ligge i ordene «sannsynlig» eller «sikker» kunnskap – men katolske prester har vel heller ikke inntil i dag vurdert å bryte skriftemålsseglet uansett hva de har fått høre.

12 hendelser på “Det nye lovforslaget om taushetsplikten – helt åpent for tolkning?”

 1. Beklager om jeg spør dumt nå. I skrivende stund går man troskurs (trolig ferdig i sept-okt etter planen) og ett av stegene på veien videre er skritemålet. Betyr denne nye loven nå at det blir farlig for prester å gjøre dette uansett? Eller hva? Jeg ser det som skrives, og er sjokkert. Men lurer i praksis på hva den nye loven får å si.

 2. Jeg lurer på hvordan Storberget har tenkt seg at en rett skal bevise:

  1) at penitent X har skriftet for pater Y da og da,
  2) at penitent X fortalte noe interessant i skriftestolen,
  3) at pater Y oppfattet helt hva penitent X sa (gitt at vi har penitenter og patre med mange forskjellige morsmål), og
  4) at pater Y skjønte eller burde skjønne at dette var rapporteringspliktig.

  Og i tilfelle penitent X senere ble arrestert og fortalte at han hadde skriftet noe rapporteringspliktig til pater Y, hvordan skulle retten bevise at penitent beviselig har skriftet for pater Y slik han påstår – og samtidig punkt 3 og 4 ovenfor.

  Er dette kanskje mest en lov som skal demonstrere Storbergets handlekraft, men som ikke er mulig å håndheve i praksis?

 3. Tilbakeping: Slutt på taushetsplikten? : Tommy`s Katolske Tanker

 4. For Kirken vil nok ikke denne loven (enn så lenge) få noen merkbare konsekvenser. Som det påpekes her så er det så mange dilemmaer og vanskeligheter rundt en håndheving at loven er mer et spill for galleriet enn noe annet.

  Det mest bekymringsfulle er at regjeringen presterer å endre straffeloven på et vesentlig punkt på bare to uker(!), og det uten noen form for demokratisk prosess i det hele tatt. Kirkenes representanter ble heller ikke informert annet enn gjennom media, og måtte invitere seg selv til statsråden for å få informasjon. Jeg tror ikke det i realiteten blir så merkbare konsekvenser for våre trofaste prester, men jeg ser virkelig store problemer for psykologer og advokater. Man har med et pennestrøk lagd sveitserost av hele ordningen med taushetsplikt, og slik jeg leser lovproposisjonen så planlegger man en ytterligere uthuling.

 5. Resultatet blir vel at folk ikke skrifter om slike saker. Det blir vanskeligere å få gjort noe med straffbare forhold.. I og med at presten mister annledningen til å oppfordre den skriftende om å gå til politiet. Vi får heller skrifte i andre land, der presten enten ikke forstår hva vi sier, eller ikke aner hvem vi er og aldri vil finne det ut. Tåpelig skrevet, det vet jeg. Jeg er bare oppgitt over hvordan Storberget viser muskler.Alle ser etter en syndebukk, men det er ikke presters absolutte taushetsplikt som er årsaken.

 6. Einar er inne på noe vesentlig; Hvor hurtig denne lov plutselig kunne gjennomsluses uten problemer, tydeligvis. Alle vet hvordan ”våre” politikere ellers nesten ikke greier (eller evner) å løse tyngende problemer i dette samfunnet. MEN når det kommer til kontroll av enkeltmennesket (ta datalagringsdirektivet fra EU for eksempel) her i landet, ja da er det ikke måte på hvor ”effektiv” og ”villig” man plutselig blir. Slik er det å ha et såkalt representativt demokrati (partivelde) hvor de få styrer, istedenfor et direktedemokrati (som man har i Sveits). I store og tunge spørsmål blir folket ikke spurt – men rett og slett overkjørt (jamfør den nye ekteskapsloven), man bare ganske enkelt vedtar de kontroversielle lover raskt mellom valgene.

  Den katolske Kirke i Norge, burde prøve dette nye ”lov-tillegg” opp i mot de konvensjonene Norge har forpliktet seg til å følge internasjonalt. Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg er for eksempel, i herværende sak rette instans.

  Diktat er forværelset for diktatur og totalitet. Verken Kirken eller det enkelte menneske kan godta det!

  Tor

 7. M, jeg er helt enig med deg at det ikke er prestens absolutte taushetsplikt som er problemet her. Om man ser på hvordan situasjonen ville vært om man hypotetisk kunne fravike taushetsplikten, noe som jo ikke er tilfelle om all verdens regjeringer hadde vedtatt lovforslag med alt de hadde i sitt arsenal av straff som konsekvens for lovbrudd, så hadde den generelle effekten vel heller vært at langt færre ofre fikk snakket med noen som kunne hjelpe dem til å forstå at det ikke var deres skyld og som også kunne oppmuntre dem til å snakke om det utenom skriftemålet, gjerne da med presten selv som da kunne hjelpe ofrene med å gå videre med det. Kanskje ville enda flere gi etter for fortvilelse. Mht overgriperne ville de vel enten ta flere forholdsregler for å forsikre seg om at skriftemålet er anonymt slik at loven ikke kan overholdes på noe vis (noe jeg faktisk regner med at mange gjøre allerede, og da spesielt om de ikke er mottagelig for oppfordringer om å melde seg til politiet), eller de ville også gi etter for fortvilelse. Dette har vel ingen god verdslig effekt, ettersom en fortvilet overgriper nok ikke har større anledning til å endre på sin oppførsel på en konstruktiv måte, mens en større sannsynlighet for at man endrer opp med enda en sjel i helvetet ikke kan gagne andre enn djevelen og de falne engler. Overgripere som ikke ville fallt inn i en av disse to handlingsmønstrene er vel allerede i dag mottagelig for prestens påvirkning til å gjøre opp for seg, men det er godt mulig at noen som kunne være påvirkelig slik aldri hadde kommet seg til skriftemålet.

  Men lovendringen kommer ikke til å få noen virkning på skriftemålets taushetsplikt ettersom den faktisk ikke kan endres av loven. Men ofte ser det ut som om det er minst like viktig å se ut som om man får noe gjort som faktisk å få noe gjort som kan hjelpe. Det er jo mulig at regjeringen faktisk tror dette kan hjelpe og at det ikke er en urettferdig lov som prestene ikke har annet valg enn ikke å lyde, men da må de nok tenke saken nøye gjennom en gang til. Om denne loven vil ha noen effekt, så er det vel heller at det er mulig den skremmer noen av dem som kunne ha blitt påvirket av prestens veiledning bort fra skriftemålet i den feilaktige tro at presten vil lyde Norges lover over Gud når de kommer i konflikt med hverandre.

 8. Har lyst å skrive et brev til vår kirke og oppfordre dem til å prøve dette lovtillegget for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Den har nasjonen måttet vike for tidligere om jeg ikke tar veldig feil?

 9. Regjeringen er i dårlig selskap når det gjelder å begrense taushetsplikten. Fra nyere tid er det bare Stalin som delvis har klart å overkjøre et av de store kirkesamfunnene (Østkirken). Ingen har historisk sett klart dette overfor den katolske Kirken. Det har allikevel vært gjordt gode forsøk fra bl.a. Napoleon, div kommunistdiktatorer. Otto von Bismarck, mislikte sterkt Romerkirken, mest fordi den var internasjonal, og uten at han klarte å påvirke kirkeretten, vek han slukøret tilbake. Adolf Hitler brukte blåpapir, og kopierte Otto von Bismarck , dog med samme nedslående resultat.

  Kanskje statsråd Storberget vil lykkes bedre enn disse anno 2010 ?

 10. Hallvard: Nei. For da vil han bryte internasjonal lov og det har hverken han som justisminister eller regjeringen og Norge råd til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen