Katolsk katekisme fra 1958 – arvesynden

Jeg tar med to hovedavsnitt i denne danske katekismen (språket er blitt fornorska ganske mye) som forklarer hva arvesynden er og betyr:
19. De første mennesker syndet
20. Ursyndens følger for alle mennesker

———— SELVE TEKSTEN ————–

19. De første mennesker syndet

Slangen sa til kvinnen: «Mon Gud virkelig har forbudt at dere spiser av alle havens trær?» Da sa kvinnen til slangen: «Vi har lov å spise av frukten på alle havens trær; kun av frukten på treet midt i haven, sa Gud, må dere ikke spise, ja, dere må ikke røre derved, for så skal dere dø.» Slangen svarte: «Dere skal ingenlunde dø, men Gud vet, at når dere spiser derav, åpnes deres øyne, så dere blir Gud lik og vil kunne skjelne mellom godt og ondt. » Da så kvinnen, at treet var godt å spise av, en lyst for øynene. Hun tog av dets frukt og spiste og gav også sin mand, og også han spiste (jfr. 1. Mos.1-6).

I fristelsens time var de første mennesker ikke lydige imot Gud, men fulgte djevelen og spiste av den forbudne frukt; de ville være som Gud. Adam og Eva innså klart, at de overtrådte Guds hellige bud, og de gjorde det av fri vilje. De begikk en svær synd imot Gud. Adams og Evas synd kaller vi ursynden.

Ved synden i paradiset holdt de første mennesker opp med å være Guds barn; de mistet nådens liv og kunne ikke mere komme i Himmelen. Det var den verste følge av deres synd.

Ved deres synd mistet de også alle paradisets særlige nådegaver. Det var dem ikke mere tillatt å leve i Guds nærhet, og de måtte forlade paradiset. Deres forstand blev formørket, deres vilje svekket; de blev fra nå av tilbøyelige til å gjøre det onde. De måtte også lide meget, arbeide strengt for å skaffe deres daglige brød og til sist dø. Ved de første menneskers synd hadde djevelen fått makt over dem.

Skjønt de første mennesker hadde syndet så alvorlig, forbarmede Gud sig over dem. For den kommende frelsers skyld gav han dem den nåde, at de kunne erkjenne deres synd og angre den. Han tilgav dem også deres skyld. Men som bot måtte de bære jordelivets byrder.

Til ettertanke:
1. Hvorfor var ursynden en så alvorlig synd?
2. Hva var ursyndens verste følge for de første mennesker?
3. Hva mistede de første mennesker samtidig med nådens liv?
4. Hvordan forbarmede Gud sig over de første mennesker?

HVILKEN synd begikk de første mennesker?
De første mennesker ville være Gud lik og spiste derfor av den forbudne frukt.

HVA mistet de første mennesker ved ursynden?
Ved ursynden mistet de første mennesker nådens liv og paradisets særlige gaver.

Leveregel:
Adams synd viser meg, at dødssynden er den største ulykke. Jeg vil heller miste alt enn begå en dødssynd.

20. Ursyndens følger for alle mennesker

«Ved ett menneske kom synden inn i verden, og døden ved synden; og fordi alle mennesker syndet i ham, er også døden gått over til dem alle» (Rom.5,12).

Da Adam, som er hele menneskehetens stamfader og hode, har syndet, går Adams syndeskyld over på alle hans etterkommere (arveskyld eller arvesynd). På grunn av Adams synd fødes vi uten det nådens liv, som vi etter Guds hensikt skulle have arvet fra Adam. – Kun Guds Moder er ved Guds nådes særlige utvelgelse bevaret fri for arveskylden.

De alvorlige følger av Adams synd er gått over til alle mennesker. Derfor er der i oss en tilbøyelighet til synd, det onde begjær. Det viser sig i den ubendige higen etter jordiske ting, f.eks. etter nytelse, besittelse, ære og anseelse. Menneskene må også bære livets byrder og lidelser og må til sist dø. Ved ursynden har djevelen fått makt over verden.

Hvis Gud ikke hadde forbarmet sig over de syndige mennesker, hadde intet menneske kunnet nå sitt evige mål; for ingen kan frelse sig selv.

Til ettertanke:
1. Hvorfor går Adams syndeskyld over til alle mennesker?
2. Forklar ordet «arveskyld».
3. Hvem er den eneste som er blitt fri for arveskylden?
4. Hva er arveskyldens følger?

HVILKEN ulykke har Adams synd bragt over alle mennesker?
Alle mennesker arver fra Adam syndens skyld og dens alvorlige følger.

HVORI består arveskylden?
Arveskylden består deri, at vi på grunn av Adams synd blir født uten nådens liv, som vi etter Guds hensikt skulle have arvet fra Adam.

Til ettertanke:
Hvor har Adams ene synd dog bragt megen ulykke over alle mennesker! Derav kan jeg se, hvor alvorlig synden er.

Skriftsteder. «Menneskehjertets higen er ond fra ungdommen av» (1.Mos.8,21). – Den hellige Johannes sier om det onde begjær: «For alt det, der er i verden, er kjødets lyst, øynenes lyst og livets hovmod; det stammer ikke fra Faderen» (1. Joh. 2,16).

De onde tilbyjeligheter: Man regner hovedsagelig med syv onde tilbøyeligheter: hovmod, gjerrighet, ukyskhet, misunnelse, umåteholdenhet i mat og drikke, vrede, dovenskap. De kalles også hovedsynder, fordi tallrike andre synder utgår fra dem.

Samtale om troen:
Mange sier: «Der er ingen arveskyld. Man merker jo ikke noe til den.»
Vi svarer: «Vi merker ganske vist ikke selve arveskylden, men vi merker dens alvorlige følger. Vi merker de onde tilbøyeligheter i vårt indre: vårt hjerte drages ikke av seg selv mot Gud; tross alle gode forsetter synder vi stadig igjen. Vi merker arveskyldens følger også i den uorden som er i verden omkring oss; tross alle gode menneskers bestrebelser er der så megen urettferdighet, krig og ondskap.»

Mange sier: «Gud er urettferdig, fordi han på grunn av Adams synd lar alle mennesker lide.»
Vi svarer: «Gud er rettferdig; for han skylder ingen å gi ham nådens liv og paradisets særlige gaver. Men Gud er også barmhjertig: hva Adam har forspilt, kan alle mennesker oppnå igjen ved Kristus; og for de lidelser, som vi bærer i hengivenhet, skjenker Gud os den herligste lønn.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen