Tradisjonell katolsk dåp

Jeg skrev nylig om en dåp i en middelalderkirke litt utenfor Oslo (der hadde jeg dåp på engelsk, etter det nye ritualet), men noen ganger (ikke veldig ofte, jeg gjør det gjerne oftere) blir jeg også komme til en av nabomenighetene for å døpe barn etter det tradisjonelle ritualet. Et rituale som i utgangspunktet var helt på latin, men som de siste tiårene før konsilet åpnet for en del bruk av morsmålet. Under kan man se den norske oversettelsen av barnedåpsritualet fra «Katolsk bønnebok» fra 1944, men i dette ritualet var det en del ting som ikke skulle/kunne oversettes til morsmålet – det viser også teksten under.

Sammenligner man det gamle og nye ritualet (fra 1972), ser man en ganske tydelig vektforskyvning; det er ingen tekstlesninger eller preken i det gamle ritualet, derimot er innledningsdelen (ved kirkedøren) mye grundigere, og både der og ellers er det mange flere (og mer egentlige) eksorsimer. I det gamle ritualet tiltales også fadderen direkte, og han/hun svarer på vegne av barnet. Under kan man se hele ritualet:

ORDO BAPTISMI PARVULORUM – DÅPENS SAKRAMENT
Presten tar mot fadderen med barnet ved kirkedøren. Han spør den som bærer barnet:

P.: N hva søker du hos Guds Kirke?
P.: Troen.
P.: Hva gir troen deg?
F.: Det evige liv.

P.: Når du altså vil gå inn til livet, da hold budene. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og din neste som deg selv.

Han ånder tre ganger over barnets ansikt og sier:
P.: Vik bort fra ham (henne) du urene ånd, og gi rom for Trøsteren, den Hellige Ånd.

Deretter signer han barnet med korstegnet på pannen og brystet.
P.: Motta korstegnet både på din panne + og i ditt hjerte +. Tro på de himmelske lærdommer og ferdes slik at du kan være Guds tempel.

Presten ber noen bønner på latin om Guds nåde for barnet.
Preces nostras, quæsumus, Dómine, cleménter exáudi: et hunc eléctum tuum N. (hanc eléctam tuam N.) crucis Domínicæ impressióne signátum (signátam) perpétua virtúte custódi: ut magnitúdinis glóriæ tuæ rudiménta servans, per custódiam mandatórum tuórum ad regeneratiónis glóriam perveníre mereátur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Omnípotens, sempitérne Deus, Pater Dómini nostri Jesu Christi, respícere dignáre super hunc fámulum tuum N. (hanc fámulam tuam N.) quem (quam) ad rudiménta fídei vocáre dignátus es; omnem cæcitátem cordis ab eo (ea) expélle; disrúmpe omnes láqueos sátanæ, quibus fúerat colligátus (colligáta); áperi ei, Dómine, jánuam pietátis tuæ, ut signo sapiéntiæ tuæ imbútus (imbúta), ómnium cupiditátum fœtóribus cáreat, et ad suávem odórem præceptórum tuórum lætus (læta) tibi in Ecclésia tua desérviat, et profíciat de die in diem. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Deretter tar presten litt vigslet salt, symbolet på visdommen og legger det i munnen på barnet:

P.: N. ta mot visdommens salt. La det være deg en soning til evig liv. Amen.
P.: Fred være med deg.
M.: Og med din ånd.

Våre fedres Gud, all sannhets grunnlegger. Vi ber deg ydmykt: Se i nåde til denne din tjener(inne) N. La ham (henne) som har smakt dette salt som den første føde, ikke lenger sulte, men fyll ham (henne) med himmelføde. Gjør ham (henne) alltid glødende i ånden, glad i håpet og tro i tjenesten for ditt hellige navn. Vi ber deg, Herre, før ham (henne) til det nye gjenfødingsbadet, så han (hun) kan bli funnet verdig til med dine troende å oppnå dine løfters evige lønn. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Så følger noen oldkirkelige maninger mot mørkets makter.

Exorcízo te, immúnde spíritus, in nómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, ut éxeas, et recédas ab hoc fámulo (hac fámula) Dei N.: Ipse enim tibi ímperat, maledícte damnáte, qui pédibus super mare ambulávit, et Petro mergénti déxteram porréxit.

Ergo, maledícte diábole, recognósce senténtiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero, da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spirítui Sancto, et recéde ab hoc fámulo (hac fámula) Dei N., quia istum (istam) sibi Deus, et Dóminus noster Jesus Christus ad suam sanctam grátiam, et benedictiónem, fontémque Baptísmatis vocáre dignátus est.

(Hic pollice in fronte signat infantem, dicens:) Et hoc signum sanctæ Cru + cis, quod nos fronti ejus damus, tu, maledícte diábole, numquam áudeas violáre. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

De slutter med håndspålegging og bønnen:
P.: La oss be: Din evige og rettferdige godhet nedber jeg, hellige Herre, allmektige far, evige Gud, lysets og sannhetens opphav, over din tjener N. Opplys ham (henne) i nåde med din kunnskap. Rens og helliggjør ham (henne). Gi ham (henne) sann visdom, så han (hun) gjort verdig ved din dåps nåde kan være fast i håpet, ferdes rettvist og tro på din hellige lære. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Deretter ledes barnet inn i kirkerommet, mot døpefonten – men stopper utenfor, til forsakelsen.

Presten legger nå den ytterste del av stolaen over barnet og fører det inn Guds hus:

P.: N. tre inn i Guds hus, så du kan ha del med Kristus til evig liv. Amen.
Mens barnet blir ført til døpefonten, ber presten sammen med fadderen høyt: (Menigheten og de andre bør be med.)

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper, og på Jesus Kristne, hans enbårne Sønn, vår Herre, som er unnfanget ved den Hellige And, født av jomfruen Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fór ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, fór opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den allmektiges, høgre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde. Jeg tror på den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.

Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Amen.

Her følger enda noen bønner på latin.
Exorcízo te, omnis spíritus immúnde, in nómine Dei + Patris omnipoténtis, et in nómine Jesu + Christi Fílii ejus, Dómini et Júdicis nostri, et in virtúte Spíritus + Sancti, ut discédas ab hoc plásmate Dei N., quod Dóminus noster ad templum sanctum suum vocáre dignátus est, ut fiat templum Dei vivi, et Spíritus Sanctus hábitet in eo. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et sæculum per ignem. R. Amen.

Postea Sacerdos tangit aures et nares infantis: Tangendo vero aurem dexteram et sinistram, dicit: Ephpheta, quod est, Adaperire.

Deinde tangit nares dicens: In odórem suavitátis. Tu autem effugáre, diábole; appropinquábit enim judícium Dei.

Så spør presten barnet, som fadderen svarer for:
P.: N. gir du avkall på djevelen?
F.: Ja, jeg gir avkall.
P.: Og på alle hans gjerninger?
F.: Ja, jeg gir avkall.
P.: Og på all hans prakt?
F.: Ja, jeg gir avkall.

Presten tar så katekumenolje på tommelfingeren og signer barnet med korstegnet på bryst og rygg. Det er symbol på at dåpen gir styrke til å bære Kristi åk.

P.: Jeg salver deg + med frelsens olje i Jesus Kristus, vår Herre, så du kan ha evig liv. Amen.

Så, endelig, går man til døpefonten; dåpen skjer og ritualet avsluttes ganske snart deretter:

Så bytter presten den fiolette stola med en hvit, går med fadderen og barnet til døpefonten og spør:

P.: N. tror du på Gud Fader, den allmektige, skaper av himmel og jord?
F.: Ja, jeg tror.
P.: Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre som er født og har lidt?
F.: Ja, jeg tror.
P.: Tror du også på den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv?
F.: Ja, jeg tror.

P.: N. vil du døpes?
F.: Ja, jeg vil døpes.

Presten tar nå døpevannet og øser det tre ganger i korsform over barnets hode, idet han sier (på latin): N. Ego te baptízo in nómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti.

Deretter tar han krismasalve på tommelfingeren, salver og og signer barnet med korstegnet på issen:
Den allmektige Gud, vår Herres Jesu Kristi far, som har gjenfødt deg av vann og den Hellige Ånd, og som har gitt deg forlatelse for alle synder, han salve deg + med frelsens krisma til evig liv i ham, vår Herre Jesus Kristus. Amen.
P.: Fred være med deg.
F.: Og med din ånd.

Så gir han et hvitt klede til barnet, symbolet på den himmelske bryllupskledning, og sier:
P.: Ta mot dette hvite klede og bær det uten flekk fram for vår Herres Jesu Kristi dommersete, så du kan få det evige liv. Amen.

Deretter gir han et tent lys til fadderen, symbolet på troen virksom i gode gjerninger:
P.: Motta dette brennende lys og vokt din dåp, så du kan være uten klander. Hold -Guds bud, så du når Herren kommer til bryllups sammen med alle helgener kan gå til møtes med ham i himmelhallen og leve i evigheters evighet.
Amen.

P.: N. gå i fred, og Herren være med deg.
F.: Amen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen