Spørreundersøkelse fra Vatikanet

De siste ukene er det i mange land dukket opp spørreundersøkelser som forberedelse til en ekstraordinær bispesynode om familien i Vatikanet i oktober 2014. For Norges del ble denne spørreundersøkelsen lagt ut på nett for et par dager siden. En ganske stor gruppe mennesker (Geistlig – Tilknyttet avdeling i bispedømmet – Tilknyttet råd, kommisjon eller utvalg i bispedømmet – Ordensmedlem – Menighetsrådsrepresentant – Forelder – Kateket – Lærer ved katolsk skole – Annet (Spesifiser)) er blitt spurt om å svare på 39 spørsmål. Og andre interesserte kan svare på 10 enklere spørsmål.

Noen katolikker ser dette som en mulighet til å fortelle Kirken at den er for streng når det gjelder synet på seksualetikk og ekteskap – det har jeg selv hørt flere ganger – men disse har misforstått hva undersøkelsen handler om. For å illustrere det, kan jeg trykke de to første spørsmålene i den store undersøkelsen:

1. Om formidlingen av hva Den hellige skrift og Kirkens læreembete forkynner vedrørende familien
a) Hva kjenner folk til i dag av hva Kirken sier om familiens verdi på grunnlag av Bibelen, Gaudium et spes, Familiaris consortio og andre postkonsiliære dokumenter fra Kirkens læreembete? På hvilken måte blir våre troende instruert i hvordan de skal leve familielivet i samsvar med Kirkens lære?
b) I de tilfeller der Kirkens lære er kjent, blir den fullt ut akseptert? Forekommer det vanskeligheter med å praktisere den? I så fall hvilke?
c) Hvordan formidles Kirkens lære innenfor de pastorale programmer på nasjonalt, bispedømme- og menighetsnivå? Hva slags katekese gjennomføres om familien?
d) I hvilken utstrekning – og spesielt: under hvilke former – er denne læren faktisk kjent, akseptert, avvist og/eller kritisert i miljøer utenfor Kirken? Hvilke kulturelle faktorer er det som hindrer full tilslutning til Kirkens lære om familien?

2. Om ekteskapet i følge naturretten
a) Hvilken stilling har naturrettsbegrepet i samfunnskulturen, det være seg på institusjonelt, utdannelsesmessig eller akademisk nivå, og blant folk flest? Hvilke antropologiske syn ligger til grunn for diskusjoner om det naturgitte fundament familien bygger på?
b) Er naturrettsbegrepet i forbindelse med foreningen mellom mann og kvinne allment akseptert blant de døpte?
c) Hvordan utfordres – teoretisk og praktisk – naturrettsprinsippet for foreningen mellom mann og kvinne med tanke på hvordan familier stiftes og/eller blir instruert? Hvordan blir det fremlagt og utdypet i samfunnsmessige og kirkelige organer?
d) Når ikke-praktiserende katolikker eller erklærte ikke-troende ber om å feire bryllup (i Kirken),
hvordan bør de pastorale utfordringer som følger av dette håndteres?

Ganske dyptgående og kompliserte spørsmål, ikke sant? De ti kortere spørsmålene (som forøvrig er laget her i Norge) er enklere, og lyder slik:

A. Hvordan kan Kirkens lære om ekteskap og familie gjøres bedre kjent blant de troende, og hvordan kan unge forberedes på ekteskap og familieliv i vår tid?
B. Hva er de vanligste problemstillinger familier støter på når de skal etterleve Kirkens lære om ekteskap og familie?
C. Hvordan kan par og familier trekkes mer aktivt inn i Kirkens liv? Hvordan kan Evangeliet forkynnes mer levende og relevant for ektefolk og familier?
D. Hvilke vellykkede former for familierettede tiltak i kirkelig regi er særlig verdt å gå videre med?
E. Hvilke årsaker ligger bak det økte antallet samboerskap blant unge katolikker?
F. Hvordan forklares Kirkens sakramentspraksis overfor skilte og gjengifte? Hvilke hensyn bør Kirken være særlig oppmerksom på i sin pastoralomsorg for samboere, skilte og gjengifte?
G. Hva oppfatter legfolk som de største vanskelighetene forbundet med de kirkerettslige prosesser med å få ekteskap erklært ugyldige?
H. Hva kunne dere ønske dere av tiltak (åndelige og praktiske) lokalt og sentralt for å øke småbarnsfamiliers mulighet til å delta i Kirkens liv?
I. Hvordan kan Kirken gjøre livsvern – læren om menneskets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død – bedre kjent, både blant de troende og i det offentlige rom?
J. På hvilke måter kan Kirkens legfolk i dag arbeide for økt anerkjennelse av verdiene som omsorgsarbeid tilfører samfunnet, med tanke på organisering av arbeidslivet, velferdsordninger, familiepolitikk, osv?

Besøk gjerne denne nettsiden, og svar på spørsmålene!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen